Ινστιτούτα και Φορείς Πιστοποίησης
GLOBALG (EUREPGAP)
EUROCERT
ΟΠΕΓΕΠ
TUV
Ελληνικό 'Ιδρυμα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ΔΗΩ

Διεθνείς Οργανισμοί

CropLife INTERNATIONAL
Environmental Protection Agency (EPA)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Food and Drug Administration (FDA)
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (EPPO)


Υπουργεία-Φορείς χορήγησης έγκρισης φ.π. στην EE

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry - BBA (Γερμανία)
German National MRLs
Ministère de l'agriculture (Γαλλία)
Pesticides Safety Directorate - PSD (Αγγλία)


Σύνδεσμοι Φυτοπροστασίας
Αγγλία - CPA - Crop Protection Association
Γαλλία - UIPP - Union des Industries de la Protection des Plantes
Αυστρία - FCIO - Fachverband der Chemischen Industrie
Βέλγιο - Phytofar - Association Belge de l'Industrie des Produits Phytosanitaires
Γερμανία - IVA - Industrieverband Agrar eV
CropLife International - Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυτοπροστασίας
Πορτογαλία - ANIPLA - Associação Nacional da Indústria para a Protecção das
ECPA - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Ιρλανδία - APHA - Animal and Plant Health Association
Ιταλία - AGROFARMA- Associazione Nazionale Imprese Fitofarmaci
Ισπανία - AEPLA - Asociaciσn Empresarial para la Protecciσn de las Plantas
Ολλανδία - NEFYTO - Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
Ουγγαρία - HCIA - Hungarian Chemical Industry Association
Σουηδία - IVT - Industrin fφr Vδxt-och Trδskyddsmedel
Ελβετία - SSIC - Sociιtι Suisse des Industries Chimiques
Δανία - DCPA - Danish Crop Protection Association


Εξελίξεις στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Αποφάσεις και εκθέσεις επαναξιολόγησης παλαιών δραστικών ουσιών (ανανεωμένη)
Κατάλογος αποφάσεων απόσυρσης παλαιών δραστικών ουσιών
Κατάλογος παλαιών δραστικών ουσιών: παρούσα κατάσταση
Κοινοτικά MRLs κατά καλλιέργεια (ανανέωση 29-10-2004)
Κοινοτικά MRLs κατά είδος τροφίμου (ανανέωση 29-10-2004)
Κοινοτικά MRLs κατά δραστική ουσία (ανανέωση 29-10-2004)
Europe FRESH QUALITY GUIDE Online
Υπολείμματα δραστικών ουσιών - Νομοθεσία (ανανεωμένη)
Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με τα Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Συνολικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ
Σήμανση - Ταξινόμηση δραστικών ουσιών (απαιτήσεις DPD)
PSD - Πρόγραμμα αξιολόγησης της ΕΕ για νέες δραστικές ουσίες
PSD - Πρόγραμμα επαναξιολόγησης της ΕΕ για υπάρχουσες δραστικές ουσίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Νέες δραστικές ουσίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υφιστάμενες δραστικές ουσίες


Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απευθείας σύνδεση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα