Τι εννοούμε με τον όρο Βιολογική Γεωργία.


    Η Βιολογική Γεωργία είναι σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων πού στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών προς τη χημική μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, καθώς και στη χρησιμοποίηση τεχνικής παραγωγής, όπως η αμειψισπορά και η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα του εδάφους.

    Η Βιολογική γεωργία βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση κατά το δυνατόν ανανεώσιμων φυσικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, στην αυτάρκεια του εδάφους σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία και στη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του.
Βασίζεται επίσης στη χρησιμοποίηση ιθαγενών ανθεκτικών φυτών και φυλών ζώων που έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες καθώς και στην κατάλληλη επιλογή καλλιεργητικών τεχνικών και εναλλαγή καλλιεργειών, με προτίμηση στα μεικτά συστήματα γεωργίας (συνύπαρξη φυτικής και ζωικής παραγωγής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).

    Προκειμένου να οριστεί η έννοια της βιολογικής γεωργίας, φαίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στον ορισμό που έχει αναπτυχθεί από τον Κώδικα τροφίμων, με βάση συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο. Ο Κώδικας θεωρεί τη βιολογική γεωργία ως ένα σφαιρικό σύστημα γεωργικής παραγωγής (φυτικών και ζωικών προϊόντων) που ευνοεί τις πρακτικές διαχείρισης μάλλον παρά την προσφυγή σε παράγοντες παραγωγής εξωτερικής προέλευσης. Με την οπτική αυτή, οι καλλιεργητικές, βιολογικές και μηχανικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση στα χημικά συνθετικά προϊόντα.

    Η γεωργία και κυρίως η βιολογική γεωργία διασφαλίζει τη γεωγραφική, εθνική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας και την κατά το δυνατόν πιο ισόρροπη ανάπτυξή της.      

Στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας


Ποιοι είναι οι Στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας.


Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κώδικα τροφίμων, η βιολογική γεωργία πρέπει να συμβάλει στους παρακάτω στόχους.


1. Στην αύξηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο του συστήματος.

2.
Στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών.

3.
Στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών μακροπρόθεσμα.

4.
Στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειμένου να αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γή, μειώνοντας έτσι όσο είναι δυνατόν, τη χρήση μή ανανεώσιμων πόρων.

5. Στην προσφυγή στους ανανεώσιμους πόρους στα γεωργικά συστήματα που είναι οργανωμένα τοπικά.

6. Στην προώθηση της ορθής χρήσης των εδαφών, του νερού και του αέρα και τη μείωση όλων των μορφών μόλυνσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι πρακτικές εκτροφής.

7. Στο χειρισμό των γεωργικών προϊόντων προσέχοντας ιδίως στις μεθόδους μεταποίησης, προκειμένου να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα και οι ουσιαστικές ποιότητες του προϊόντος σε όλα τα στάδια.

8. Στην πρόβλεψη, σε μια υπάρχουσα εκμετάλλευση μετά από μια περίοδο μετατροπής, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από ειδικούς παράγοντες του τόπου, όπως, για παράδειγμα, του ιστορικού της γης, των τύπων καλλιέργειας και εκτροφής προς πραγματοποίηση.    
Όσο για την εκτροφή στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας εναπόκειται στην αρχή ενός στενού δεσμού ανάμεσα στα ζώα και τις γεωργικές εκτάσεις. Η αναγκαιότητα αυτή ενός δεσμού με το έδαφος απαιτεί έτσι, ότι τα ζώα θα έχουν μεγάλη πρόσβαση σε εξωτερικές εκτάσεις για ασκήσεις και ότι η διατροφή που τους δίνεται θα είναι όχι μόνο βιολογική αλλά, κατά προτίμηση, θα προέρχεται από την εκμετάλλευση την ίδια. Οι διατάξεις, οι σχετικές με την ευημερία των ζώων και η κτηνιατρική περίθαλψη πλαισιώνουν άλλωστε στενά αυτό το μέρος της βιολογικής γεωργίας.
    Ανεξάρτητα από τα προϊόντα φυτικά ή ζωικά, οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής παραμένουν οι ίδιοι: Εφαρμογή περιοριστικών πρακτικών από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, αρμονικότερη κατοχή του αγροτικού χώρου, σεβασμός της ευημερίας των ζώων, παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Προκειμένου να δοθεί σε αυτούς τους στόχους, που είναι δύσκολα υπολογίσιμοι, συγκεκριμένο περιεχόμενο, που μπορεί να καταστήσει εξειδικευμένη τη βιολογική γεωργία σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, ήταν απαραίτητο, να κωδικοποιηθούν οι αποδεκτές πρακτικές. Αυτό πραγματοποιήθηκε καταρχήν στις ιδιωτικές συγγραφές υποχρεώσεων, μετά από τις νομοθεσίες ή τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο.

                          

 

Βιολογικά Προϊόντα


Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα και οι λόγοι για να τα προτιμήσουμε!

 


Τι είναι τα Βιολογικά Προϊόντα.

    Τα βιολογικά προϊόντα, είναι εκείνα που παράγονται σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και μεθόδους της βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας και βασίζονται σε ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, χωρίς τη χρήση χημικών συνθετικών λιπασμάτων, ορμονών, αντιβιοτικών και φυτοφαρμάκων.

    
Επιπλέον, το σύστημα αυτό, βασίζεται και στη χρήση εναλλακτικών, προς τη χημική, μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων, και στη χρησιμοποίηση τεχνικών παραγωγής, όπως η αμειψισπορά και η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων, που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και γονιμότητα του εδάφους και προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη της εκμετάλλευσης.Λόγοι για τους οποίου να προτιμήσουμε τα βιολογικά προϊόντα.

    
Πέραν του γεγονότος ότι συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας και ευεξίας, λόγω της πλήρης απουσίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων βλαβερών ουσιών, τα βιολογικά προϊόντα διασφαλίζουν την αειφορία του εδάφους, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη.

    Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των βιολογικών προϊόντων, είναι η ιχνηλασιμότητά τους, το γεγονός δηλαδή ότι ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει λεπτομερώς όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων που αγοράζει.

    (Το μοναδικό ίσως αρνητικό στοιχείο των βιολογικών τροφίμων έιναι ότι έχουν συχνά κατηγορηθεί για τις υψηλές, σε σχέση με τα συμβατικά, τιμές τους, οι οποίες προκύπτουν κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας του σταδίου παραγωγής, του πολύ μικρού χρόνου ζωής τους και του υψηλού κόστους συντήρησης που απαιτούν. 
    Για παράδειγμα, στις βιολογικές κτηνοτροφικές φάρμες δεν χορηγούνται αντιβιοτικά ή ορμόνες στα ζώα, τα οποία, άλλωστε, τρέφονται μόνο με ελεγμένες βιολογικές τροφές υψηλής ποιότητας, και βόσκουν ελεύθερα 187 ημέρες το χρόνο. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές των βιολογικών κρεάτων να φτάνουν σε επίπεδα έως και 120% πάνω από τις τιμές των συμβατικών).

 

                                      

Οργανώσεις και Φορείς


Οι Οργανισμοί και οι Φορείς της Βιολογικής Γεωργίας.

 

                                                   
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν

1. Τρεις οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Γεωργίας

 

   · ΔΗΩ

 

    Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα
    Τηλ. 210 - 8224384
    Fax: 210 - 8218117

 

   · ΣΟΓΕ

 

    Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας
    Παραδεισίων 7 - Γαλάτσι Αττικής Τ.Κ. 111 47
    Τηλ.: 2387027, Fax: 2387027

 

   · ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

 

    Ν.Πλαστήρα 24, Αλεξάνδρεια Ημαθία
    Τηλ./Fax: 0333-24440

2. Μία πανελλήνια οργάνωση παραγωγών

 

   · ΕΕΒΕ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΕΒΕ)

3. Μία επιστημονική εταιρεία

   · ΡΕΑ

4. Αρκετές οργανώσεις καταναλωτών βιολογικών προϊόντων και

5. Πολλοί παραγωγοί, επιστήμονες, εταιρείες κλπ. που ασχολούνται με το θέμα.    
Κοινό χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, ο κοινωνικός μη κερδοσκοπικός τους χαρακτήρας, όπως επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί, λειτουργούν και προωθούν τη βιολογική γεωργία χωρίς καμία οικονομική στήριξη από το κράτος.


                 

 

Βιβλία


Μάθετε περισσότερα...!ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MERKETING
Συγγραφέας: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Περιγραφή: Συγκριτική προσέγγιση Βιολογικής και Συμβατικής γεωργίας αναφορικά με το κόστος παραγωγής στις βασικότερες καλλιέργειες, τις παραγωγικές δυνατότητες και την τεχνική αποτελεσματικότητα. Αναλύεται η καταναλωτική συμπεριφορά και προτείνονται στρατηγικές για την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συγγραφέας: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Περιγραφή: Πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όπως οι τεχνικές φυτικής και ζωικής παραγωγής που είναι συμβατές με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και η βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών στην οικολογική γεωργία, όπως παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
Συγγραφέας: ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΦΑΝΗΣ
Περιγραφή: Προϋποθέσεις και εφαρμογή προγράμματος βιολογικής και ολοκληρωμένης καταπολέμησης σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, συνδυάζοντας βιολογικά μέσα, επιλεγμένα φυτοφάρμακα και καλλιεργητικές τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον.


Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συγγραφέας: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Περιγραφή: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή και ελληνική ζήτηση βιολογικών προϊόντων, τα αγοραστικά κίνητρα, οι αιτίες απόρριψης και το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή βιολογικών προϊόντων με προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ.


ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συγγραφέας:
ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Εκδόσεις:
ΨΥΧΑΛΟΣ
Περιγραφή: Μάθετε τις αρχές και τις έννοιες της πιο ολοκληρωμένης μεθόδου βιολογικής καλλιέργειας που αλλάζει τη στάση ζωής και τη νοοτροπία κάθε καλλιεργητή που την ακολουθεί.
- Ανακαλύψτε μέσα από αυτή την καινούργια ματιά πάνω στη γεωργία, τη σημασία της άγριας ζωής, τις επιδράσεις των πλανητών και της σελήνης πάνω στα φυτά, αλλά και την ουσιαστική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση.
- Ο Γαβριήλ Πανάγος, ένας από τους πρωτοπόρους σε θέματα βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, σας δίνει τις απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε αγρό, όπως το ζωντάνεμα του εδάφους και η διατήρηση της υγείας των φυτών, με την πιο ήπια περιβαλλοντικά μέθοδο φυτοπροστασίας.
- Ξεκινήστε από τη θεωρία και προχωρήστε στην πράξη φτιάχνοντας τα δικά σας βιοδυναμικά σκευάσματα για τη φυσική λίπανση του εδάφους και τη βιολογική καταπολέμηση των περισσότερων ασθενειών και εχθρών των φυτών.
- Κάντε το αγρόκτημά σας ένα ισορροπημένο και αυτάρκες οικοσύστημα που θα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας.
Χρονολογία Εκδοσης: 2005